Obchodní podmínky
užívání mobilní aplikace MojeDPO

1. ledna 2019

1. Obecná ustanovení

1.1. Společnost Dopravní podnik Ostrava a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 1104, jakožto vydavatel a provozovatel mobilní aplikace MojeDPO (dále jen „Provozovatel“) stanoví tyto Obchodní podmínky užívání mobilní aplikace MojeDPO (dále jen „Podmínky“).

1.2. Mobilní aplikace MojeDPO je klientskou aplikací určenou pro poskytování informací cestujícím ve veřejné hromadné dopravě, prostřednictvím které má cestující přístup zejména k následujícím službám:

1.2.1. Vyhledávání spojení,

1.2.2. nákup a správa jednotlivých jízdních dokladů,

(dále jen „Služby“ nebo jednotlivě „Služba“).

1.3. Prostřednictvím mobilní aplikace MojeDPO je poskytována Služba dle bodu 1.2.2. v souladu s Tarifem pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s. (dále jen „Tarif DPO“), který stanovuje způsob a uplatňování cen jízdného v hromadné dopravě osob. Úplné znění Tarifu DPO je dostupné na adrese www.dpo.cz.

1.4. Právní vztah mezi Provozovatelem a klientem vzniká instalací mobilní aplikace MojeDPO a řídí se těmito Podmínkami, Tarifem DPO, Smluvními přepravními podmínkami Dopravního podniku Ostrava a.s. (dále jen „Přepravní podmínky DPO“) a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Registrací uživatelského účtu v prostředí mobilní aplikace MojeDPO vyjadřuje Uživatel souhlas s těmito Podmínkami.

1.5. Zakoupením jízdního dokladu nevzniká právní vztah přepravní smlouvy, tento se řídí Přepravními podmínkami DPO, jejichž úplné znění je dostupné na adrese www.dpo.cz.

1.6. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat užívání mobilní aplikace MojeDPO, nebo i jednotlivý jízdní doklad v případě důvodných pochybností, že tato je použita v rozporu s těmito Podmínkami, Tarifem DPO anebo Přepravními podmínkami DPO nebo zneužita pro plnění odlišné od Služeb dle odst. 1.2. tohoto článku Podmínek. Za užívání mobilní aplikace MojeDPO v rozporu s Podmínkami se považují také neautorizované zásahy do její funkčnosti.

2. Definice pojmů

2.1. Provozovatel mimo obecné zkratky zavedené těmito Podmínkami v jejich dílčích ustanoveních výslovně upravuje následující vybrané pojmy životních cyklů funkcionalit mobilní aplikace MojeDPO. Definice pojmů již obsahují práva a povinnosti klientů ve vztahu k danému pojmu a mohou být dále doplněny nebo zpřesněny v rámci ostatních ustanovení těchto Podmínek.

2.2. „Uživatel“ je klient, který si stáhl mobilní aplikaci MojeDPO do příslušného Zařízení a vytvořil si svůj účet. Uživatel má možnost přijímání daňových dokladů prostřednictvím e-mailu.

2.3. „Zařízení“ je hardwarový nosič Uživatele, na kterém je nainstalována mobilní aplikace MojeDPO.

2.4. „Jízdenka“ je časová jízdenka, zakoupená prostřednictvím mobilního Zařízení, kterou cestující prokazuje úhradu jízdného při kontrole jízdních dokladů. Podmínky a pravidla pro nákup a platnost jízdenek jsou blíže popsaná v Tarifu DPO a Přepravních podmínkách DPO.

2.5. „Web“ je informační služba poskytovaná na internetových stránkách Provozovatele umožňující dálkový přístup, a to na adrese www.dpo.cz nebo www.mojedpo.cz.

3.Nákup jízdenky a vyhledání spojení

3.1. Přehled Jízdenek dle Tarifu DPO, které lze prostřednictvím mobilní aplikace MojeDPO zakoupit, včetně jejich cen, je Provozovatelem uveřejněn jak přímo v mobilní aplikaci MojeDPO, tak i na Webu. Provozovatel si vyhrazuje právo portfolio a ceny těchto Jízdenek měnit, a to v závislosti na aktualizaci Tarifu DPO.

3.2. Nákup Jízdenky je Uživatelem proveden prostřednictvím mobilní aplikace MojeDPO, a to po úhradě ceny jízdného platební kartou. Platební karta Uživatele musí mít, pro účely bodu 1.2.2. Podmínek, povoleny internetové platby a musí být platná v okamžiku provedení transakce.

3.3. Prostřednictvím mobilní aplikace MojeDPO může Uživatel vyhledat požadované dopravní spojení, včetně časů odjezdů jednotlivých spojů a délky cesty. Provozovatel prohlašuje, že neodpovídá za přesnost uvedených údajů.

3.4. Uživatel je povinen použít Jízdenku pouze v souladu s Tarifem DPO a Přepravními podmínkami DPO.

4. Přepravní kontrola

4.1. Přepravní kontrola Jízdenek a jejich platnost se řídí příslušnými ustanoveními o přepravní kontrole vyplývající z Přepravních podmínek DPO.

5. Platební a reklamační podmínky

5.1. Cena Jízdenky je stanovena Tarifem DPO v korunách českých včetně DPH. Provozovatel Uživateli neúčtuje žádné další související poplatky. V ceně Jízdenky není zahrnuta cena případných datových služeb, které Uživatel používá pro přístup k mobilní aplikaci MojeDPO.

5.2. V mobilní aplikaci MojeDPO lze platit pouze bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány. Uživatel je oprávněn využít funkcionality správy platebních karet, v rámci které je mu Provozovatelem umožněno k jeho účtu přiřadit konkrétní platební karty nebo si vybranou platební kartu zapamatovat pro další platby. Provozovatel si dále vyhrazuje právo doplnit i další bezhotovostní platební způsoby, tyto oznámí uživatelům a široké veřejnosti na Webu.

5.3. Informace o platební kartě Uživatele jsou uchovávány provozovatelem platební brány, nikoliv Provozovatelem.

5.4. Výši zaplaceného jízdného může Uživatel reklamovat na zákaznickém portálu na www.mojedpo.cz/reklamace, a to nejdříve po uplynutí 1 hodiny. Reklamaci je Uživatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců ode dne zakoupení Jízdenky.

5.5. Provozovatel výslovně upozorňuje na výhradu práva dle odst. 1.6. těchto Podmínek, které se vztahuje i na případ, kdy je Provozovatelem zjištěno, že k www.mojedpo.cz.zakoupení Jízdenky prostřednictvím mobilní aplikace MojeDPO došlo na základě protiprávního jednání Uživatele či třetí osoby, nebo je zakoupená Jízdenka použita Uživatelem či třetí osobou za účelem protiprávního jednání.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Podmínky a veškerá další dokumentace související s mobilní aplikací MojeDPO jsou zveřejněny na Webu.

6.2. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2019. Provozovatel si vyhrazuje právo Podmínky změnit. Účinnost změny nastane nejdříve za deset (10) dní po jejím uveřejnění na Webu.

6.3. Tyto Podmínky jsou zpracovány v souladu s Tarifem DPO a Přepravními podmínkami DPO a v souladu s nimi musejí být také vykládány.